Generelle lejebetingelser ved Skals El

Den, der rekvirerer ydelser, betegnes i det følgende som lejer, og den, der præsterer de(n) rekvirerede ydelse(r), betegnes som udlejer. Nærværende salgs- og lejebetingelser gælder for alle aftaler om salg og udlejning, der præsteres af udlejer. Endvidere gælder udlejerens senste prisliste. Afvigelser er kun gældende, hvis de er skriftligt vedlagt for den enkelte opgave.

 • Traileren må kun føres af lejeren eller de i kontrakten navngivne personer.
  Udlejeren er ikke ansvarlig for skader på personer eller gods opstået i forbindelse med brugen af det lejede materiel.
  Udlejeren er ikke erstatningspligtig for tab opstået ved arbejdsafbrydelser m.v., som måtte skyldes funktionssvigt ved det lejede materiel. Udlejeren er ikke ansvarlig for drifttab, avancetab eller indirekte tab.
 • Traileren må ikke fremlejes eller benyttes til befordring af personer.
  Traileren skal tilbageleveres til udlejerens plads til den fastsatte tid og i samme stand som ved modtagelsen.
  Lejemålet kan kun forlænges ved ny aftale. Overskridelse af den aftalte tidsfrist betales med 40-75 kr. pr. time afhængig af den valgte trailermodel. Lejer erklærer sig indforstået med, at udlejer, i tilfælde af lejers svigtende tilbagelevering af det lejede materiel, kan sætte sig i besiddelse af materiellet gennem en umiddelbar fogedforretning uden sikkerhedsstillelse og for lejers regning.
 • Hvis lejer har beskadiget materiellet, skal udlejeren være berettiget til at tilbageholde det indbetalte depositum, indtil en opgørelse over reparationens omkostninger foreligger, og herefter modregne disse omkostninger i depositummet.
  Lejeren forpligter sig til at erstatte evt. bortkommet eller beskadiget materiel til dagspris, uanset hændelsesforløbet.
 • Evt. udgifter for lejeren på grund af uheld er udlejeren uvedkommende.
 • Ved modtagelsen af traileren har lejeren kontrolleret, at traileren er i orden, særligt med hensyn til signal- og tegngivningsapparater samt lygter.
 • Det påhviler lejeren at ansvarsforsikre trækkrogen på køretøjet.VIGTIGT: Dette er IKKE en forsikring, der automatisk er omfattet af bilens lovpligtige ansvarsforsikring.

Betaling:

Foruden kontant betaling kan du betale med SWIPP & MobilPay